ALGEMENE VOORWAARDEN

Download onze Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
 Artikel  1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van Ladies&LABELS.com
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Betalingen
Artikel 11 – Conformiteit en garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Abonnee/ adverteerder: een natuurlijke- of rechtspersoon die middels een overeenkomst met Ladies&LABELS gebruik maakt van de webshop d.m.v. het laten plaatsen van verkoopadvertenties;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Ladies&LABELS;
4. Dag: kalenderdag; 
5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
8. Leverancier: een natuurlijke- of rechtspersoon die goederen en opdracht verstrekt voor verkoop in consignatie; 
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten, o.a. op afstand, aan consumenten aanbiedt; in deze Ladies&LABELS;
10. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ladies&LABELS georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst o.a. gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Ladies&LABELS
Bedrijfsnaam:Ladies&LABELS
Website: www.ladiesandlabels.com
Vestigingsadres: Rodetorenstraat 8, 7201DH Zutphen
KVKnummer: 853928289
Emailadres: info@ladiesandlabels.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ladies&LABELS en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ladies&LABELS zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Ladies&LABELS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
− Goederen die in consignatie worden verkocht middels de Ladies&LABELS webshop, zijn door Ladies&LABELS fysiek gecontroleerd en goedgekeurd voor verkoop. Weergaven in de webshop zijn derhalve waarheidsgetrouw; 
− Goederen van abonnees, waarbij de Ladies&LABELS webshop fungeert als intermediair, worden door Ladies&LABELS op afstand beoordeeld. Dientengevolge draagt Ladies&LABELS geen verantwoordelijkheid t.a.v. de waarheidsgetrouwheid van het aangebodene. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ladies&LABELS niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen; − de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Ladies&LABELS de prijs garandeert;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
− of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
− de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan Ladies&LABELS zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.  

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ladies&LABELS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ladies&LABELS is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ladies&LABELS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Ladies&LABELS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Ladies&LABELS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Ladies&LABELS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Ladies&LABELS zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van Ladies&LABELS waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Ladies&LABELS deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten uit consignatie: directe aankoop en betaling via de webshop
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Ladies&LABELS bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ladies&LABELS retourneren, conform de door Ladies&LABELS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 Bij levering van producten van adverteerders: directe aankoop van en betaling aan een adverteerder die zijn of haar artikelen te koop aanbiedt via de Ladies&LABELS webshop. 3. Om aanspraak te maken op zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot de directe aanbieder /leverancier, lees de adverteerder. Ladies&LABELS fungeert in de totstandkoming van een verkooptransactie slechts als intermediair en is geen partij t.a.v. het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument via de webshop een bedrag betaald heeft, zal Ladies&LABELS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Ladies&LABELS kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ladies&LABELS dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  a. die door koper zijn gewijzigd c.q. aangepast; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die duidelijke gebruikssporen na verkoop vertonen  
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Ladies&LABELS behoudt zich het recht voor tot het niet aangaan van een overeenkomst in geval van aannemelijk foutief geprijsde artikelen. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Ladies&LABELS dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Betalingen
 Aan Ladies&LABELS
1. Bij goederen in consignatie hanteert Ladies&LABELS bij inlevering te voldoen, € 3, – handling kosten per geaccepteerd item; 
2. Betalingen van de door abonnee en consument verschuldigde bedragen, worden bij plaatsing van een opdracht, per direct voldaan middels directe betaling, via een online betalingssysteem. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden en wijzigingen in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ladies&LABELS te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Ladies&LABELS behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Door Ladies&LABELS
4.1. Indien Ladies&LABELS een door leverancier in consignatie gegeven product verkoopt, zal het door Ladies&LABELS verschuldigde bedrag, na het verstrijken van de herroepingsperiode genoemd onder artikel 6, lid 3, binnen 30 dagen na verkoop van betreffend product, aan leverancier worden betaald middels overschrijving op diens bankrekening.
4.2. Het door Ladies&LABELS aan de leverancier van in consignatie geleverde goederen te betalen bedrag, bestaat uit de uiteindelijke verkoopprijs minus het overeengekomen bemiddelings percentage van Ladies&LABELS. 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
1. Ladies& Labels staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door Ladies&LABELS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Ladies&LABELS kan doen gelden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. Ladies&LABELS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de leverancier /consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ladies&LABELS het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ladies&LABELS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Ladies&LABELS voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 Duur
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ladies&LABELS, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Ladies&LABELS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ladies&LABELS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Ladies&LABELS en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 1. In consignatie verstrekte goederen blijven eigendom van leverancier tot het moment na verkoop en verrekening.
2. Bij een overeenkomst tot verkoop in consignatie tussen leverancier en Ladies&LABELS, inclusief het tijdelijk overdragen van goederen van leverancier naar Ladies&LABELS, ligt het risico voor overgedragen goederen bij leverancier. 
3. Vanwege consignatie overgedragen goederen zijn niet door of bij Ladies&LABELS verzekerd tegen brand, diefstal of ander van buitenaf komend onheil.
4. Ladies&LABELS betracht evenwel uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid betreffende de aan haar vanwege consignatie overgedragen goederen.
5. Ladies&LABELS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van poststukken door logistieke dienstverlener.
6. Ladies&LABELS aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor goederen die door middel van een directe verkoop overeenkomst tussen een abonnee/ adverteerder en een afnemer tot stand is gekomen en waarbij de webshop van Ladies&LABELS slechts als intermediair heeft gefungeerd
7. Ladies&LABELS is gerechtigd iedere overeenkomst met abonnees/ adverteerders die niet rechtschapen handelen, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder restitutie van vooruitbetaalde abonneegelden.